Gebruikersvoorwaarden

RadioDeltaInternationaal.nl websites gebruikersvoorwaarden voor het gebruik RDI websites.
Deze website wordt geëxploiteerd door of namens Radio Delta Internationaal, gevestigd te Nederland. Wij exploiteren (of exploiteerden) een aantal websites met vele verschillende kenmerken.
Deze Gebruiksvoorwaarden geven een omschrijving van de wijze waarop u onze websites kunt gebruiken, alhoewel niet alle kenmerken op alle sites beschikbaar zullen zijn. Onze sites zijn eventueel alleen beschikbaar in bepaalde landen en talen.

Door deze site te gebruiken, gaat u ermee akkoord om u aan de onderhavige Gebruiksvoorwaarden te houden. Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden af en toe te wijzigen en daarom dient u deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen voor eventuele wijzigingen. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing als u iets via onze sites koopt, of in sommige gevallen op bepaalde kenmerken of promotieacties.


1. Kinderen
Sommige via onze sites beschikbaar gestelde content is eventueel niet voor kinderen onder een bepaalde leeftijd geschikt.
In sommige gevallen zullen gebruiksclassificaties worden weergegeven om de geschiktheid van de content aan te geven, of wordt toegang tot bepaalde leeftijdsgroepen beperkt.
Ouders en voogden moeten toezicht houden op de toegang van hun kinderen op onze websites en met name hun gebruik van alle mogelijke gemeenschappelijke gebieden.

2. Intellectuele eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten in de informatie en content die op onze sites beschikbaar zijn, behoren in eigendom toe aan RDI of haar licentiegevers.
Een groot deel van de content is beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en andere wetgeving.
Tenzij anderszins wordt aangegeven, mag de content uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik worden gekopieerd.
Content mag niet worden gewijzigd, uitgebeeld, gepubliceerd of aan een ander worden overgedragen of voor enig commercieel doeleind worden gebruikt.
Behoudens voorzover dit rechtens is toegestaan, mag u niet de encryptie die de content beschermt, demonteren, decompileren, daaraan iets toevoegen, kopiëren of anderszins kraken of proberen te kraken.

3. Beschikbaarheid

Onze sites worden geleverd zoals ze eruit zien. Soms kan het zijn dat sites niet beschikbaar zijn of niet goed werken door onderhoud of omstandigheden die buiten onze macht liggen.
Geen garantie wordt gegeven over de kwaliteit, bruikbaarheid, beschikbaarheid of prestatie van onze sites of welke content op de sites dan ook.
Wij behouden ons het recht voor om de content te wijzigen, te schorsen of van onze sites te verwijderen, om uw registratie of toegang tot onze sites te schorsen of om op elk moment zonder nadere aankondiging welke site of site kenmerk ook op te heffen.
U bent verantwoordelijk voor de vergoedingen aan uw internetprovider en alle mogelijke andere vergoedingen in verband met uw gebruik van onze sites.

U mag niet de toegang tot of de content op onze sites beschadigen, verstoren of onderbreken en evenmin iets doen waardoor de bruikbaarheid ervan kan worden aangetast of de toegang van een ander op onze sites of de content ervan wordt verstoord.
U mag de sites of de content ervan niet op zodanige wijze gebruiken dat dit onrechtmatig of schadelijk is voor RDI, of de bij ons aangesloten ondernemingen of welke andere persoon dan ook.

4. Community

U bent volledig verantwoordelijk voor alle tekst, video's, geluidsbanden, beelden, foto's of elk ander materiaal of content die u op onze sites ter beschikking stelt.
U dient elke beschikbare gemeenschapsinstrumenten op verantwoordelijke wijze te gebruiken.
Met name mag u geen content plaatsen die het recht of rechten van derden schendt of waarin activiteiten of beweringen zijn opgenomen die discriminerend, beledigend, onzedelijk of smadend zijn of die op grond van nationaliteit, etnische afkomst, geslacht, seksuele geaardheid, godsdienst, geloofsovertuiging of invaliditeit beledigend voor anderen kunnen zijn.
U mag de gemeenschappelijke gebieden niet gebruiken voor eventuele commerciële doeleinden.

U verleent ons een eeuwigdurend, wereldwijd, niet-exclusief en volledig overdraagbaar recht zonder royalty's om welke content ook, die u plaatst of naar onze sites verzendt, te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen, te publiceren en weer te geven en/of in andere werken op te nemen.
U doet afstand van welke morele rechten ook, die u eventueel op die content heeft.

U begrijpt dat wij niet alle door gebruikers gegenereerde content op onze sites bewaken en dat wij daartoe geenszins verplicht zijn.
Wij behouden ons echter het recht voor om al zulke content te controleren en om zonder nadere aankondiging eventuele content die wij als onpasselijk beschouwen, te bewerken, te verwijderen of te verplaatsen.
De meningen die in de gemeenschappelijke gebieden worden gegeven, zijn afkomstig van het algemene publiek en zijn niet afkomstig van RDI, de bij ons aangesloten ondernemingen, onze licentiegevers of partners.
Als u meent dat enige inhoud een inbreuk vormt op deze Gebruiksvoorwaarden, dan wordt u verzocht dit aan ons te melden via contact@radiodeltainternationaal.nl of door op de 'Rapporteer'-knop (indien beschikbaar) te drukken met de details van de inbreuk, de gebruikersnaam van de verantwoordelijke en het gebied van de site waar de inbreuk zich voordeed.


5. Links naar andere sites

Wij hebben geen sites van derden goedgekeurd of gecontroleerd die aan onze sites verbonden zijn en wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor de content ervan.
Uw gebruik van derden-sites zal worden onderworpen aan de algemene voorwaarden van die sites.

6. Afwijzing van aansprakelijkheid

RDI geeft geen garantie voor de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van elke informatie die op onze sites staat. Voorzover dit rechtens is toestaan, sluiten RDI en de bij ons aangesloten maatschappijen en/of licentiegevers, alle aansprakelijkheid uit voor eventuele verliezen of schade die door u of welke derdepartij dan ook zijn geleden en die al of niet direct,
bijkomend of onvoorzien waren of gevolgschade betroffen en die hoe dan ook zijn ontstaan door uw gebruik van of toegang tot een site of het onvermogen om daartoe toegang te krijgen of deze site te gebruiken, met inbegrip van enig verlies van data of schade veroorzaakt door het downloaden van content van onze sites.
Als consument is het mogelijk dat u rechten heeft die niet door deze Gebruiksvoorwaarden worden aangetast. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden in strijd met de wet of als nietig of onuitvoerbaar wordt beschouwd, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

7. Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Nederlandse recht. Het contract tussen u en RDI is in Nederland tot stand gekomen.